slider1
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Pieter Heykoop, wonende te Yerseke

(A.P.) Pieter Heykoop
Marijkelaan 25
4401 GE Yerseke

Tel: 0113 - 57 28 94
Mobiel: 06-51613508
E-mail: info@pieterheykoop.nl

KvK Middelburg 22037931
BTW. nr. NL950.17.173.B01

Artikel 1. Definities

 

 1. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Pieter Heykoop een aanbieding of een levering doet, alsmede diens rechtsopvolgers.

 

 1. Onder “producten” wordt in deze voorwaarden verstaan: compact disques (cd’s), en andere data- en informatiedragers alsmede bladmuziek.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor bestelling die een afnemer bij Pieter Heykoop doet, al dan niet via internet, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen en/of aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Pieter Heykoop te zijn overeengekomen.

 

 1. Indien er voor zover een (deel van) enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing, of bij latere rechterlijke uitspraak nietig/vernietigbaar mocht worden geoordeeld, zal slechts de (of: het gedeelte van de) desbetreffende bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

 

 1. Alle door Pieter Heykoop gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Pieter Heykoop behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigingen en fouten in de offertes te herstellen.

 

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Pieter Heykoop de opdracht of bestelling schriftelijk, per fax of per e-mail heeft bevestigd dan wel doordat Pieter Heykoop met de uitvoering van de opdracht of bestelling is begonnen.

 

 1. Wijzigingen van een overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk, per fax of per e-mail zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

 1. Pieter Heykoop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een opdracht of bestelling niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de betaling van de factuur bij vooruitbetaling geschiedt.

 

Artikel 4. Levering

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door een door Pieter Heykoop te bepalen wijze. Vanaf het moment van levering worden de zaken door de afnemer gehouden voor zijn rekening en risico.

 

 1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De producten zullen in dat geval worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval, naast de overeengekomen som, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 5. Levertijd

 

Een overeengekomen levertijd wordt geacht bij benadering te zijn gegeven. Deze is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Overschrijding van een levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige ander actie jegens Pieter Heykoop. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer Pieter Heykoop schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Deelleveringen

 

Het is Pieter Heykoop toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Pieter Heykoop bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 7. Klachttermijnen

 

 1. De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorde, te weten:

-                     of de juiste zaken zijn geleverd;

-                     of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

-                     of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

 1. Indien zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk en met een behoorlijke beschrijving van het gebrek aan Pieter Heykoop te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer op voornoemde wijze binnen vijf dagen na ontdekking te melden.

 

 1. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn wordt Pieter Heykoop geacht zijn verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs van de afnemer. Gebreken geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

Artikel 8. Betaling

 

Betaling dient te geschieden middels de betalingsmogelijkheid, welke de website Pieter Heykoop.nl biedt.

 

 

Artikel 9. Incassokosten

 

 1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer verschuldigd 20% van de hoofdsom met een minimim van € 75,--. Indien Pieter Heykoop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. De afnemer is jegens Pieter Heykoop de door Pieter Heykoop gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Pieter Heykoop en de afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden alle door Pieter Heykoop geleverde producten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren, kopieren of te exploiteren, zulks behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

 

 1. Het is de afnemer niet toegestaan om op de producten aangebrachte onderscheidingstekens (merken etc.) te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De door Pieter Heykoop geleverde zaken blijven het eigendom van Pieter Heykoop totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Pieter Heykoop gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

-     de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,    

-     eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van (een) koopovereen-komst(en).

 

 1. Door Pieter Heykoop afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden, te verhuren, in gebruik te geven of anderszins te bezwaren.

 

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Pieter Heykoop gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

Artikel 12. Retourgarantie

 

Pieter Heykoop aanvaardt teruggezonden producten slechts binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst indien en voorzover hij met deze terugzending van tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan en alsdan slechts wanneer deze producten zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Pieter Heykoop de producten aan de afnemer heeft geleverd.

 

Artikel 13. Garantie

 

 1. De afnemer kan in ieder geval geen beroep doen op de garantiebepalingen:

-          indien de fouten geheel of gedeeltelijk zijn ingetreden als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;

-          indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor zijn rekening behoort te komen.

 

 1. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is Pieter Heykoop verplicht binnen een week nadat de afnemer hem het gebrek schriftelijk, per fax of per e-mail heeft gemeld een nieuw exemplaar van de door hem geleverde zaak te leveren.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

 

 1. De aansprakelijkheid van Pieter Heykoop is beperkt tot het bedrag van de factuur van de geleverde zaak.

 

Artikel 15. Geschilbeslechting

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen Pieter Heykoop en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden

 

Pieter Heykoop is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Pieter Heykoop zal de gewijzigde voorwaarden tijdig op zijn website publiceren. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.